جواب سوالات المپیاد کامپیوتر

[به نقل از وبلاگ  shaazzz.blogfa.com]

کد یک:

سوال ۱: گزینه د

سوال ۲: جواب ۴۴ هستش که تو گزینه‌ها موجود نیست

سوال ۳: گزینه ه .. برای هر مربع حساب کنید که تو چندتا مستطیل هست

سوال ۴: گزینه ب .. با استفاده از قضیه‌ی باقیمانده‌ی چینی

سوال ۵: گزینه ج

سوال ۶: گزینه د .. حداکثر فاصله رو باید از نقطه‌های سیاه بدست بیاورید

سوال ۷: گزینه ب .. a در نهایت برابر با تعداد صفرهای x در مبنای ۲ می‌شود

سوال ۸: گزینه ج

سوال ۹: گزینه ب

سوال ۱۰: گزینه ب

سوال ۱۱: گزینه ه

سوال ۱۲: گزینه د

سوال ۱۳: گزینه ه .. از این استفاده کنید که جمع هر ستون یا سطر باید ۱۵ باشد

سوال ۱۴: گزینه ه .. مجموع قدرت شهرها صفر می‌شود

سوال ۱۵: گزینه ه

سوال ۱۶: گزینه الف

سوال ۱۷: گزینه الف

سوال ۱۸: گزینه ج

سوال ۱۹: گزینه ب .. از این که می‌دانیم حتما یا ۰-غالب است یا ۱-غالب استفاده کنید

سوال ۲۰: گزینه ج .. با استفاده از تقسیم رئوس غیر از رأس وسط به سه دسته

سوال ۲۱: گزینه الف

سوال ۲۲: گزینه ج

سوال ۲۳: گزینه ب .. فقط جایگشت چهارم را می‌توان ساخت

سوال ۲۴: گزینه الف .. با استفاده از گراف جایگشت

سوال ۲۵: گزینه د .. حالت‌هایی مطلوبند که صفر، یک، شش یا هفت تا به چپ حرکت کند

**************************************

کد دو:

سوال ۱: گزینه ه .. برای هر مربع حساب کنید که تو چندتا مستطیل هست

سوال ۲: جواب ۴۴ هستش که تو گزینه‌ها موجود نیست

سوال ۳: گزینه ب .. با استفاده از قضیه‌ی باقیمانده‌ی چینی

سوال ۴: گزینه د

سوال ۵: گزینه ب .. a در نهایت برابر با تعداد صفرهای x در مبنای ۲ می‌شود

سوال ۶: گزینه د .. حداکثر فاصله رو باید از نقطه‌های سیاه بدست بیاورید

سوال ۷: گزینه ج

سوال ۸: گزینه ه

سوال ۹: گزینه ج

سوال ۱۰: گزینه ب

سوال ۱۱: گزینه ب

سوال ۱۲: گزینه ه .. مجموع قدرت شهرها صفر می‌شود

سوال ۱۳: گزینه ه

سوال ۱۴: گزینه ه .. از این استفاده کنید که جمع هر ستون یا سطر باید ۱۵ باشد

سوال ۱۵: گزینه د

سوال ۱۶: گزینه الف

سوال ۱۷: گزینه ج

سوال ۱۸: گزینه الف

سوال ۱۹: گزینه الف

 

سوال ۲۰: گزینه ب .. از این که می‌دانیم حتما یا ۰-غالب است یا ۱-غالب استفاده کنید

سوال ۲۱: گزینه ج

سوال ۲۲: گزینه ج .. با استفاده از تقسیم رئوس غیر از رأس وسط به سه دسته

سوال ۲۳: گزینه الف .. با استفاده از گراف جایگشت

 

سوال ۲۴: گزینه د .. حالت‌هایی مطلوبند که صفر، یک، شش یا هفت تا به چپ حرکت کند

سوال ۲۵: گزینه ب .. فقط جایگشت چهارم را می‌توان ساخت

**************************************

/ 2 نظر / 141 بازدید
امیر حسین

بحث براي المپياد رياضي: http://www.mathlinks.ro/viewtopic.php?t=326667